สมัครรับจดหมายข่าว

Privacy Policy & Legal Notice

 

เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ในการใช้งานเว็บไซต์ www.barekadin.com  (จากนี้ไปจะเรียกว่า “BareKaDin”)

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  •  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ BareKaDin ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  • ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูล หรือ โพสข้อความ BareKaDin จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ตามที่ท่านได้ให้ไว้ ตามแบบฟอร์ม ต่างๆ แล้วแต่ประเภทของบริการ
  • นอกจากนี้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ BareKaDin จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น
  • BareKaDin จะไม่มีการขอ หรือเก็บข้อมูล ทางการเงินใดๆ ของท่าน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร หรือ บัตร e-cash ต่างๆ ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้า กับเราโดยใช้เครดิต เราจะ้ใช้บริการจากหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ให้บริการด้านการเงินอื่น ซึ่ง BareKaDin ได้ตรวจสอบว่ามี มาตรฐานความปลอดภัยสูง ให้รับชำระค่าสินค้าแทน
  • BareKaDin ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ผู้ให้บริการแต่ละราย เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ BareKaDin ไม่สามารถรับรอง เหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้น กับข้อมูลธุรกรรมของท่านกับเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • BareKaDin จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ email address เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ BareKaDin เท่านั้น
  • BareKaDin ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ BareKaDin ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  • BareKaDin ขอรับรองว่าจะเก็บรักษา ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างดีที่สุด แต่ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ BareKaDin ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


การใช้คุกกี้ (Cookies)

” คุกกี้ ” คือ ข้อมูลที่ BareKaDin ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ ” คุกกี้ ” ก็จะทำให้เว็บไซต์ BareKaDin สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ ” คุกกี้ ” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ ” คุกกี้ ” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ ” คุกกี้ ” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ BareKaDin จะนำข้อมูลที่ ” คุกกี้ ” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิต หรือในกิจกรรมอื่นของ BareKaDin เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ BareKaDin ต่อไป
ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer policy)

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดๆ จากผู้ใช้บริการ ในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น BareKaDin ไม่สามารถรับรอง ความถูกต้องของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ ภาพ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ หรือลิงค์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ BareKaDin ไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และ BareKaDin มีสิทธิที่จะระงับหรืองดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

BareKaDin ขอเรียนว่าเว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่าง ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดย BareKaDin ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ / หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซด์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ / หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง BareKaDin เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

BareKaDin ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ โดยให้หมายรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว (Know How) ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์ของ BareKaDin เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก BareKaDin จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งาน

BareKaDin อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น BareKaDin จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ BareKaDin


HomeHome

ตะกร้า  

ว่าง

User Online

User Online: 3
Today Accessed: 282
Total Accessed: 233814
Your IP: 54.162.165.158

Bare Ka Din FanPage